Các loại enzim dùng để cắt và nối ADN trong quá trình tạo ADN tái tổ hợp là:

Các loại enzim dùng để cắt và nối ADN trong quá trình tạo ADN tái tổ hợp là:

A. restrictaza và ADN polymeraza

B. ligaza và ADN polymeraza

C. restrictaza và ARN polymeraza

D. restrictaza và ligaza

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng