Các loại màng ở các cấu trúc khác nhau của một tế bào nhân chuẩn khác nhau ở chỗ?

Các loại màng ở các cấu trúc khác nhau của một tế bào nhân chuẩn khác nhau ở chỗ?

A. Phospholipid chỉ có ở một số loại màng.  

B. Chỉ có một số màng được cấu tạo từ phân tử lưỡng cực.  

C. Mỗi loại màng có những phân tử prôtêin đặc trưng.  

D. Chỉ có một số màng có tính bán thấm.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng