Các loại nào sau đây là của hợp chất hữu cơ lipit?

Các loại nào sau đây là của hợp chất hữu cơ lipit?

A. Mỡ, phôtpholipit, sterôit, sắc tố và vitamin: carôtennôit- vitamin A, D, E và K.

B. Mỡ, phôtpholipit, lactôzơ.

C. Mỡ, glicôgen, phôtpholipit.

D. Glicôgen, carôtennôit, phôtpholipit, ơstrôgen.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng