Các loại thiết bị có thể tích đóng kín dùng để tiến hành các quá trình nhiệt học và hóa học thường được gọi là gì:

Các loại thiết bị có thể tích đóng kín dùng để tiến hành các quá trình nhiệt học và hóa học thường được gọi là gì:

A. Nồi hơi

B. Bình chịu áp lực

C. Chai chịu áp lực

D. Cả a, b sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng