Các mạch khuyếch đại phân cực hồi tiếp kiểu điện áp thực tế thích hợp cho làm việc với . . . .

Các mạch khuyếch đại phân cực hồi tiếp kiểu điện áp thực tế thích hợp cho làm việc với . . . .

A. Các tín hiệu tần số cao

B. Các tín hiệu tần số cao

C. Các mạch cần trở kháng vào rất cao

D. Các mạch cần trở kháng vào rất cao

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng