Các nguyên tố nào sau đây được xếp vào nhóm các nguyên tố vi lượng?

Các nguyên tố nào sau đây được xếp vào nhóm các nguyên tố vi lượng?

A. N, Cu, Mo, B

B. Co, Cu, Fe, Mo.

C. C, F, Cu, Fe.

D. H, Zn, Fe, Cu.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng