Các nhà sản xuất sử dụng những người trung gian phân phối vì những lý do sau đây, ngoại trừ:

Các nhà sản xuất sử dụng những người trung gian phân phối vì những lý do sau đây, ngoại trừ:

A. Các nhà sản xuất thường không có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện cả chức năng phân phối.

B. Các nhà sản xuất nhận thấy rõ hiệu quả của việc chuyên môn hoá

C. Các nhà sản xuất không muốn tham gia vào việc phân phối sản phẩm

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng