Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu nguồn vốn:

Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu nguồn vốn:

A. Sự ổn định của doanh thu lợi nhuận; Đặc điểm kinh tế kĩ thuật của ngành; Doanh lợi vốn và lãi

B. Doanh lợi vốn và lãi suất của vốn huy động

C. Sự ổn định của doanh thu lợi nhuận

D. Đặc điểm kinh tế kĩ thuật của ngành

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng