Các Nhiễm sắc tử chị emphaan ly trong kỳ nào sau đây:

Các Nhiễm sắc tử chị emphaan ly trong kỳ nào sau đây:

A. Kỳ đầu I

B. Kỳ đầu II

C. Kỳ sau II

D. Kỳ trung gian

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng