Các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau vì:

Các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau vì:

A. Giúp NST trượt nhanh trên thoi vô sắc

B. Giúp NST di chuyển nhanh về 2 cực của tế bào

C. Để dễ di chuyển trong quá trình phân bào và phân chia đồng đều vật chất di truyền mà không bị rối

D. Giúp NST phân chia đồng đều vật chất di truyền

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng