Các phương án giảm ảnh hưởng của tiếng ồn tới người lao động là:

Các phương án giảm ảnh hưởng của tiếng ồn tới người lao động là:

A. Hiện đại hóa thiết bị, hoàn thiện quá trình công nghệ

B. Cách ly khu vực có nguồn ồn

C. Sử dụng bịt tai và nút tai chống ồn

D. Cả a, b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng