Các quá trình xảy ra trong biến đổi quang hóa (của quang hợp)?

Các quá trình xảy ra trong biến đổi quang hóa (của quang hợp)?

I. Quang phân li nước

II. Hình thành chất có tính khử mạnh (NADPH ở thực vật hoặc NADH ở vi khuẩn quang hợp)

III. Tổng hợp ATP

A. I, II

B. II, III

C. I, II, III

D. I, III

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng