Các tế bào sau trong cơ thể người, tế bào có nhiều ty thể nhất là tế bào?

Các tế bào sau trong cơ thể người, tế bào có nhiều ty thể nhất là tế bào?

A. Cơ tim.

B. Hồng cầu.

C. Biểu bì.

D. Xương.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng