Các tá dược thường được sử dụng để bao viên tan trong ruột:

Các tá dược thường được sử dụng để bao viên tan trong ruột:

A. Ethyl cellulose

B. Eudragit E 

C. Eudragit L

D. PEG

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng