Các TB Xoma của người bình thường chứa bao nhiêu bộ NST và được gọi là gì?

Các TB Xoma của người bình thường chứa bao nhiêu bộ NST và được gọi là gì?

A. Một bộ NST/ Lưỡng bội

B. Hai bộ NST/ Đơn bội

C. Một bộ NST/ Đơn bội

D. Một bộ NST/ Đơn bội

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng