Các tế bào sơ khai xuất hiện đầu tiên trong môi trường.

Các tế bào sơ khai xuất hiện đầu tiên trong môi trường.

A. Đất.

B. Nước

C. Không khí

D. Đất, nước, không khí

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng