Các thể tự đa bội và dị đa bội thường gặp ở:

Các thể tự đa bội và dị đa bội thường gặp ở:

A. thực vật, hiếm gặp ở ĐV

B. ĐV, hiếm gặp ở thực vật

C. thực vật và ĐV, hiếm gặp ở vi sinh vật

D. sinh vật nhân thực hiếm gặp ở sinh vật nhân sơ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng