Các thiết bị được sử dụng để làm giảm kích thước của tiểu phân kết tụ sau khi điều chế hỗn dịch:

Các thiết bị được sử dụng để làm giảm kích thước của tiểu phân kết tụ sau khi điều chế hỗn dịch:

A. Máy đồng nhất hóa 

B. Máy siêu âm 

C. Máy xay keo 

D. Máy lắc

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng