Các thông số quyết định cho quá trình cháy diễn ra hoàn toàn. Chọn câu sai:

Các thông số quyết định cho quá trình cháy diễn ra hoàn toàn. Chọn câu sai:

A. Nhiệt độ 

B. Kích thước buồng đốt 

C. Thời gian lưu 

D. Nồng độ chất ô nhiễm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng