Các tính trạng do gen nằm trên NST giới tính Y quy định chỉ di truyền cho:

Các tính trạng do gen nằm trên NST giới tính Y quy định chỉ di truyền cho:

A. giới đực

B. giới cái

C. giới dị giao tử

D. giới đồng giao tử

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng