Các vị trí tổng hợp Protein trong tế bào sống là:

Các vị trí tổng hợp Protein trong tế bào sống là:

A. Bộ máy Golgi

B. Riboxom

C. Peroxixom

D. Ti thể

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng