Các yêu cầu với van an toàn là:

Các yêu cầu với van an toàn là:

A. Phải được niêm chì, cấm xê dịch đối trọng hoặc xiết lò xo

B. Phải có ống thoát hơi ra ngoài phạm vi nhà lò

C. Phải được tính toán đúng theo yêu cầu quy phạm

D. Cả a, b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng