Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh khả dụng viên nén, ngoại trừ:

Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh khả dụng viên nén, ngoại trừ:

A. Lực nén 

B. Viên bao hòa tan tốt nên có sinh khả dụng cao hơn 

C. Tỉ lệ tá dược trơn bóng 

D. Độ dày của viên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng