Cacbonhydrat được tìm thấy chủ yếu ở trong màng tinh chất:

Cacbonhydrat được tìm thấy chủ yếu ở trong màng tinh chất:

A. Ở mặt ngoài của màng

B. Ở mặt trong trong màng

C. Ở bên trong màng

D. Ở bên trong màng và ở mặt trong màng nhưng không phải  ở mặt ngoài của ngoài màng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng