Cách li địa lí có vai trò quan trọng trong tiến hoá vì:

Cách li địa lí có vai trò quan trọng trong tiến hoá vì:

A. Điều kiện địa lí khác nhau là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự biến đổi trên cơ thể sinh vật.

B. Cách li địa lí là nguyên nhân trực tiếp làm xuất hiện sự cách li sinh sản.

C. Điều kiện địa lí khác nhau sản sinh ra các đột biến khác nhau dẫn đến hình thành loài mới.

D. Cách li địa lí giúp duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể gây nên bởi các nhân tố tiến hoá.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng