Cách vận chuyển các chất qua màng sinh chất cần tiêu tốn năng lượng là:

Cách vận chuyển các chất qua màng sinh chất cần tiêu tốn năng lượng là:

A. Vận chuyển thụ động

B. Vận chuyển chủ động

C. Vận chuyển chủ động, nhập bào và xuất bào

D. Nhập bào và xuất bào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng