Câu nào không đúng khi nói về chức năng của phân tử ATP?

Câu nào không đúng khi nói về chức năng của phân tử ATP?

A. Năng lượng trong ATP được sử dụng để sinh công cơ học.

B. Năng lượng trong ATP được sử dụng cho hoạt động sống của tế bào.

C. Năng lượng trong ATP được sử dụng để tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết cho tế bào.

D. Năng lượng trong ATP được sử dụng để vận chuyển thụ động các chất qua màng.            

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng