Cơ chế giải phóng hoạt chất của thuốc đặt:

Cơ chế giải phóng hoạt chất của thuốc đặt:

A. Tá dược thân dầu hòa tan trong lớp chất nhầy 

B. Tá dược thân nước hòa tan trong niêm dịch 

C. Tá dược thân nước chảy lỏng ở nhiệt độ cơ thể

D. A, B 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng