Cơ sở vật chất di truyền của cừu Đôly được hình thành ở giai đoạn nào trong quy trình nhân bản?

Cơ sở vật chất di truyền của cừu Đôly được hình thành ở giai đoạn nào trong quy trình nhân bản?

A. Tách tế bào tuyến vú của cừu cho nhân

B. Chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bị bỏ nhân

C. Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo cho trứng phát triển thành phôi

D. Chuyển phôi vào tử cung của một cừu mẹ để nó mang thai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng