Cơ thể mang đột biến NST ở dạng khảm là cơ thể:

Cơ thể mang đột biến NST ở dạng khảm là cơ thể:

A. Một phần cơ thể mang bộ NST bất thường

B. Mang bộ NST bất thường về cả số lượng lẫn cấu trúc

C. Vừa mang đột biến NST vừa mang đột biến gen

D. Mang bộ NST bất thường ở cả tế bào sinh dưỡng lẫn tế bào sinh dục

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng