Cường độ điện trường phụ thuộc vào:

Cường độ điện trường phụ thuộc vào:

A. Thế hiệu cấp cho điện cực quầng sáng 

B. Thế hiệu cấp cho điện cực lắng 

C. Điện tích của hạt bụi 

D. Tốc độ chuyển động của hạt bụi 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng