Cấm làm việc trên cao khi có gió tới:

 Cấm làm việc trên cao khi có gió tới:

A. Cấp 4

B. Cấp 5

C. Cấp 6

D. Cấp 7 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng