Cảm ứng của …. thì …. và chính xác hơn ở ….

Cảm ứng của …. thì …. và chính xác hơn ở ….

A. Động vật ……chậm ………..thực vật.

B. Động vật …….nhanh……….thực vật. 

C. Thực vật ……chậm ……….động vật

D. Thực vật …….nhanh ……..động vật

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng