Cân bằng hoocmon nào sau đây quyết định ưu thế ngọn?

Cân bằng hoocmon nào sau đây quyết định ưu thế ngọn?

A. AIA/GA.

B. AIA/ABA.

C. Cytokinin/GA.

D. AIA/Cytokinin

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng