Căn cứ chủ yếu nào để xem tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống?

Căn cứ chủ yếu nào để xem tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống?

A. Tế bào có đặc điểm chủ yếu của sự sống.

B. Chúng có cấu tạo phức tạp

C. Cấu tạo bởi nhiều bào quan.

D. Cả A, B và C.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng