Căn cứ vào …… để phát hiện dự di căn của một số tế bào ung thư:

Căn cứ vào …… để phát hiện dự di căn của một số tế bào ung thư:

A. Vi sợi actin

B. Vi sợi myosin

C. Vi ống

D. Sợi trung gian 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng