Căn cứ vào nguyên nhân gây đột biến người ta phân loại đột biến là:

Căn cứ vào nguyên nhân gây đột biến người ta phân loại đột biến là:

A. Đột biến NST hay đột biến gen

B. Đột biến giao tử hay hợp tử hay tế bào xoma

C. Đột biến tự nhiên hay đột biến cảm ứng

D. Đột biến bền vững hay không bền vững

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng