Căn cứ vào sự phân bố các lực cản trở chuyển động dòng chảy có thể chia tổn thất năng lượng của dòng thành:

Căn cứ vào sự phân bố các lực cản trở chuyển động dòng chảy có thể chia tổn thất năng lượng của dòng thành:

A. 1 loại 

B. 2 loại 

C. 3 loại 

D. 4 loại

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng