Công nghệ gen được ứng dụng nhằm tạo ra:

Công nghệ gen được ứng dụng nhằm tạo ra:

A. các phân tử ADN tái tổ hợp

B. các sản phẩm sinh học

C. các sinh vật chuyển gen

D. các chủng vi khuẩn E. coli có lợi

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng