Công thức tính nhiệt dung riêng trung bình:

Công thức tính nhiệt dung riêng trung bình:

A. \(\mathop {\left. c \right|}\nolimits_{{t_2}}^{{t_1}}  = \frac{q}{{{t_2} – {t_1}}}\)

B. \(\mathop {\left. c \right|}\nolimits_{{t_2}}^{{t_1}}  = \frac{q}{{{t_1} – {t_2}}}\)

C. \(\mathop {\left. c \right|}\nolimits_{{t_2}}^{{t_1}}  = \frac{{\mathop {\left. c \right|}\nolimits_0^{{t_2}} *{t_2} – \mathop {\left. c \right|}\nolimits_0^{{t_1}} *{t_1}}}{{{t_1} – {t_2}}}\)

D. \(\mathop {\left. c \right|}\nolimits_{{t_2}}^{{t_1}}  = \frac{q}{{{t_2} – {t_1}}}\). \(\mathop {\left. c \right|}\nolimits_{{t_2}}^{{t_1}}  = \frac{{\mathop {\left. c \right|}\nolimits_0^{{t_2}} *{t_2} – \mathop {\left. c \right|}\nolimits_0^{{t_1}} *{t_1}}}{{{t_2} – {t_1}}}\)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng