Công thức tính nhiệt lượng q theo nhiệt dung riêng thực \(C(t) = \sum\limits_{i = 0}^n {{a_i}*{t^i}} \) là:

Công thức tính nhiệt lượng q theo nhiệt dung riêng thực \(C(t) = \sum\limits_{i = 0}^n {{a_i}*{t^i}} \) là:

A. \(q = \sum\limits_{i = 0}^n {a_i*\frac{{t_2^i – t_1^i}}{i}} \)

B. \(q = \sum\limits_{i = 0}^n {a_i*\frac{{t_2^i – t_1^i}}{2}} \)

C. \(q = \sum\limits_{i = 0}^n {{a_i}*\frac{{t_2^{i – 1} – t_1^{i – 1}}}{{i – 1}}} \)

D. \(q = \sum\limits_{i = 0}^n {{a_i}*\frac{{t_2^{i + 1} – t_1^{i + 1}}}{{i + 1}}} \)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng