Công ty SYM chấp nhận cho khách hàng được mua xe trả chậm. Theo đó, cách thanh toán như sau: (1) phải trả 20% giá trị của chiếc xe ngay tại thời điểm mua xe; (2) sau đó trả trong vòng 5 năm; mỗi năm trả 200 triệu đồng; lần trả đầu tiên là 1 năm sau kể từ thời điểm mua xe. Hãy cho biết giá trị của chiếc xe biết rằng lãi suất trả góp là 10%/ năm.

Công ty SYM chấp nhận cho khách hàng được mua xe trả chậm. Theo đó, cách thanh toán như sau: (1) phải trả 20% giá trị của chiếc xe ngay tại thời điểm mua xe; (2) sau đó trả trong vòng 5 năm; mỗi năm trả 200 triệu đồng; lần trả đầu tiên là 1 năm sau kể từ thời điểm mua xe. Hãy cho biết giá trị của chiếc xe biết rằng lãi suất trả góp là 10%/ năm.

A. 758,15 triệu đồng

B. 833,97 triệu đồng

C. 1.042,46 triệu đồng

D. 947,69 triệu đồng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng