Công ty tiến hành chia cổ tức bằng cổ phiếu thì:

Công ty tiến hành chia cổ tức bằng cổ phiếu thì:

A. Chi tiêu Vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán giảm so với trước đó.

B. Chi tiêu Vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán tăng so với trước đó

C. Chi tiêu Vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thay đổi so với trước đó

D. Chưa thể kết luận.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng