Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là:

Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là:

A. Làm việc có cắt điện một phần

B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn

C. Làm việc có điện

D. Cả a, b và c đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng