Carbohydrate được tìm thấy chủ yếu trong cấu trúc màng sinh chất?

Carbohydrate được tìm thấy chủ yếu trong cấu trúc màng sinh chất?

A. Ở mặt trong của màng 

B. Ở mặt ngoài của màng 

C. Ở bên trong của màng

D. Ở bên ngoài của màng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng