Cắt chân răng gây ra:

Cắt chân răng gây ra:

A. giảm chiều dài làm việc biên dạng răng, giảm hệ số trùng khớp & tăng mòn răng

B. tăng chiều dài làm việc biên dạng răng, tăng hệ số trùng khớp & giảm mòn răng

C. tăng chiều dài làm việc biên dạng răng, tăng hệ số trùng khớp & tăng mòn răng

D. giảm chiều dài làm việc biên dạng răng, giảm hệ số trùng khớp & giảm mòn răng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng