Hỏi và Đáp

Hỏi: Nhà Mạc tập trung xây dựng một lực lượng quân đội mạnh nhằm đích chính là?

Hỏi: Nhà Mạc tập trung xây dựng một lực lượng quân đội mạnh nhằm đích chính là? A. Chuẩn bị đối phó với cuộc xâm lược của nhà Minh B. Chuẩn bị đối phó với mọi tình hình có thể xảy ra C. Chuẩn bị chiến tranh xâm lược các nước láng giềng D. Mở …

Hỏi: Nhà Mạc tập trung xây dựng một lực lượng quân đội mạnh nhằm đích chính là? Read More »

Hỏi: Trong giai đoạn lịch sử này, tình hình nào tạo điều kiện cho chúa Trịnh lấn át quyền vua Lê

Hỏi: Trong giai đoạn lịch sử này, tình hình nào tạo điều kiện cho chúa Trịnh lấn át quyền vua Lê A. Thế lực vua Lê ngày càng yếu B. Vua Lê đồng ý trao quyền lực cho chúa Trịnh C. Họ Trịnh có công chính trong việc đánh đổ nhà Mạc D. Nhà Lê …

Hỏi: Trong giai đoạn lịch sử này, tình hình nào tạo điều kiện cho chúa Trịnh lấn át quyền vua Lê Read More »

Hỏi: Trong những năm đầu thành lập, nhà Mạc đã xây dựng chính quyền theo mô hình nào?

Hỏi: Trong những năm đầu thành lập, nhà Mạc đã xây dựng chính quyền theo mô hình nào? A. Theo mô hình nhà nước thời Lý – Trần B. Theo mô hình cũ của triều Lê sơ C. Giữ nguyên bộ máy quan lại của triều Lê sơ D. Theo mô hình của nhà Minh …

Hỏi: Trong những năm đầu thành lập, nhà Mạc đã xây dựng chính quyền theo mô hình nào? Read More »

Hỏi: Từ giữa thế kỉ XVIII, ngoại thương nước ta dần suy yếu vì

Hỏi: Từ giữa thế kỉ XVIII, ngoại thương nước ta dần suy yếu vì A. Giai cấp thống trị chuyển sang ăn chới, hưởng thụ B. Chúa Trịnh, chúa Nguyễn hạn chế ngoại thương do tình hình chính trị C. Chính sách thuế khóa ngày càng phức tạp, quan lại sách nhiễu D. Bị cạnh …

Hỏi: Từ giữa thế kỉ XVIII, ngoại thương nước ta dần suy yếu vì Read More »