Câu nào dưới đây đúng?

Câu nào dưới đây đúng?

A. Số NST trong bộ NST phản ánh trình độ tiến hóa của loài

B. Các loài khác nhau có bộ NST giống nhau

C. Số lượng NST không phản ánh trình độ tiến hóa của loài

D. NST là những cấu trúc trong nhân, bắt màu trong điều kiện tự nhiên.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng