Câu nào dưới đây trình bày không đúng về màng nhân?

Câu nào dưới đây trình bày không đúng về màng nhân?

A. Màng nhân gồm hai màng cơ bản 

B. Trên màng có các lổ cho phép các chất qua lại 

C. Màng nhân thông với mạng nội chất 

D. Màng trong được gấp nếp làm tăng diện tích màng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng