Câu nào dưới đây trình bày không đúng về giảm phân? 

Câu nào dưới đây trình bày không đúng về giảm phân? 

A. Giảm phân xảy ra trong tế bào sinh giao tử  

B. Giảm phân tạo ra bốn tế bào đơn bội  

C. Trong giảm phân các NST không trao đổi vật chất di truyền  

D. Trong giảm phân có sự phân ly của hai NST trong mỗi cặp NST tương đồng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng